Body de-armouring je metóda uvoľňovania rozličných zablokovaní, zaseknutej životnej energie a emócií a fyzických tenzií. Pôsobí teda na všetkých úrovniach: fyzickej, emocionálnej, mentálnej, energetickej i spirituálnej. Uvoľňuje rozličné fyzické bolesti, energetické bloky a emocionálne zranenia uložené v našom systéme, ktoré bránia prirodzenému prúdeniu našej životnej (sexuálnej) energie v celom tele a zanecháva nás tak hlboko uvoľnených, zrelaxovaných a nabitých energiou, otvára nás spojeniu s našou vlastnou vnútornou múdrosťou, oslobodených od limitujúcich a nefunkčných mentálnych vzorcov, nezdravých presvedčení a starých emočních nánosov. Spojíme sa s pochopením krásy života a s životnou radosťou na všetkých úrovniach. Stávame sa viac autentickými, posilnenými a (seba)vedomými ľudskými bytosťami.

 Priebeh body de-armouringu je možné pripodobniť k „trigger point“ masáži. Trigger points (z anličtiny „spúšťacie body“) sú malé lokálne svalové kŕče, pri pohmate citeľné ako malé uzlíky v svaloch, bolestivé pri fyzickej stimulácii. Tieto malé svalové tenzie vznikajú z viacerých príčin. Na fyzickej úrovni môžu byť spôsobené nesprávnym držaním tela, jednostrannou dlhodobou nadmernou záťažou alebo krátkodobým extrémnym preťažením niektorej časti tela. Vznikajú však aj ako následok dlhodobého mentálneho stresu alebo emocionálnej záťaže, pri ktorých sa telo mimovoľne samé dostáva do kŕču v určitej svojej časti. Telo, myseľ a duša sa spojené v jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú a prelínajú, preto zásek v niektorom rozmere ovplyvní aj všetky ostatné. Body de-armouring je metóda, ktorá pozná a prihliada na toto prepojenie a celistvosť ľudskej bytosti (na rozdiel od trigger point masáže, ktorá sa zameriava výhradne na fyzickú stránku človeka). Jej zámerom je odstrániť fyzicko-energetický „pancier/krunýř“ (armor) a umožniť tak našej životnej (sexuálnej) energii prirodzene prúdiť v celom tele. Prakticky je de-armouring založený na fyzickom stláčaní rozličných bodov na tele prijímajúceho, čo má viaceré dôsledky- na fyzickej úrovni je prítomná (individuálne aj veľmi vysoká) bolestivosť, na emocionálnej úrovni sa vyplavujú do vedomia rozličné emócie spojené s konkrétnym bodom, na ktorý sa pôsobí, na energetickej úrovni sa postupne počas celého stretnutia objavujú rozlične intenzívne vlny sexuálnej energie, prúdiace celým telom a na spirituálnej úrovni sú často prítomne až zmenené stavy vedomia. Priebeh a vnútorný prežitok sú vždy veľmi individuálne a subjektívne, každý člověk reaguje a vníma inak a takisto sa priebeh môže líšiť od stretnutia k strenutiu. Intenzita fyzickej bolestivosti je nastavená vždy individuálne s každým klientom zvlášť a ten si ju reguluje sám aj počas priebehu dohodnutými signálmi. Pri body de-armouringu je veľmi vítané stanovenie si určitého zámeru, zacielenie na nejakú konkrétnu tému, ktorú si aktuálne riešite a potrebujete do nej hlbšie nahliadnuť, prípadne aspoň na nejakú širšiu oblasť života (financie, zdravie, vzťahy apod.), s kterou si dlhšiu dobu neviete poradiť a posunúť sa v nej. Ak nič konkrétne nevnímate alebo neviete pomenovať, ale cítite že vás niečo limituje v žití vášho plného potenciálu, i tak je pre vás body de-armouring vhodný- konkrétna téma, ktorá vás najviac limituje, sa potom objaví „sama“ v priebehu stretnutia.